System Center 2012 aneb správa uživatelského prostředí tak trochu jinak

Tento článek byl přednostně publikován na portálu Živě pod hlavičkou Microsoft TechNet.

MS SC2012grey

V předchozích dvou článcích jsme si popsali správu privátního cloudu a životního cyklu uživatelského PC s nástroji Microsoft System Center dostupnými na podzim roku 2011. Dnes se podíváme do blízké budoucnosti.

S ohledem na postupně se rozrůstající možnosti virtualizačních platforem i cloudových služeb se nabízí pro zákazníky možnosti přesunu větší či menší části IT infrastruktury do virtuálního světa. S tím souvisí změna pohledu na správu IT prostředků. V dnešním článku rozvedu možnosti a výhody, které nám přinese využití virtualizačních technologií, privátního i veřejného cloudu v kombinaci s nástroji Microsoft System Center verze 2012 v oblasti správy uživatelských PC.

Scénář 1 – fyzická/virtuální infrastruktura

Nejprve si představme IT prostředí, kde bude většina prostředků umístěna v rámci fyzické nebo lokální virtuální infrastruktury, jak je tomu dnes ve většině společností. Princip správy životního cyklu uživatelského PC bude podobný stavu pospanému v předchozím díle. Evidence hardware a aplikací, vzdálená instalace OS a aplikací, vzdálená správa, dohled a ochrana dat. Budou zde ale rozdíly, které je potřeba zmínit. Především se změní přístupu uživatelů k IT prostředkům a administrátorům správa aplikačního prostředí.

V dnešní době je většina aplikací instalována uživatelům přímo do jejich PC. To klade vysoké požadavky na správu uživatelských PC, kde je potřeba instalovat velké množství aplikací, které uživatel využívá velmi sporadicky. S tím souvisí vysoké náklady na pořízení licencí, údržbu prostředí PC a hlavně zajištění funkčnosti důležitých aplikací v různých konfiguracích.

Díky System Center Configuration Manager 2012 (Configuration Manager 2012), který je kompletně přepracovaný (nyní obsahuje nativní podporu 64 bitového prostředí) a System Center Service Manager 2012 (Service Manager 2012) bude koncovému uživateli umožněno žádat o využívání IT služeb například pomocí webového rozhraní Service Manageru 2012, v kterém si vybere ze seznamu vhodnou službu a tu mu bude doručena na jeho PC bez ohledu na její platformu. Zde se případně zapojí System Center Orchestrator 2012 (Orchestrator 2012), který nám pomůže s automatizací a zprostředkováním IT procesu napříč heterogenním prostředím. Celý proces, od žádosti až po sledování využití konkrétní IT služby, bude evidován v rámci Service Manageru 2012. Způsob tvorby a distribuce aplikací bude záležet na využívaných technologiích. Bude možné využít například balíčky aplikací z Configuration Manageru 2012 nebo jiného nástroje pro deployment. Orchestrator 2012 bude v nové, přepracované verzi více svázán s ostatními produkty rodiny Microsoft System Center 2012.

01 SCCM

Scénář 2 – infrastruktura privátního cloud

Pokud uděláme další krok od centrální správy „statické“ infrastruktury k dynamickému IT, budeme schopni využívat IT prostředky ještě efektivněji. A to i díky službám privátního cloudu. Zůstaneme ale u správy uživatelských PC. PC můžeme v budoucnu chápat jako unifikovanou jednotku, která nám zpřístupní pouze potřebné IT služby nebo celé počítače (VDI) běžící na vzdálených serverech. Díky tomu lze eliminovat roztříštěnost konfigurací PC, která je ve většině společností nyní.

V rámci privátního cloudu nám do výše zmíněného scénáře vstupuje plně automatizovaná správa virtualizačního prostředí pomocí System Center Virtual Machine Manager 2012 (Virtual Machine Manager 2012). Správou virtualizačního prostředí se v tomto případě nemyslí již pouze správa a samoobslužné přidělování prostředků virtualizační infrastruktury jako v předchozí verzi, ale bude se jednat o samoobslužné využívání IT služeb, které bude schopen poskytovat samotný Virtual Machine Manager 2012 v rámci privátního cloudu.

Co si pod tím představit? Virtual Machine Manager 2012 bude v rámci jedné infrastruktury schopný spravovat Microsoft Hyper-V, VMware ESX do verze 4.1 a Citrix XEN server od verze 6.0 a vytvořit s nimi privátní cloud. V rámci privátního cloudu bude možné vytvořit a distribuovat uživatelům vícevrstvé IT služby. Podporované typy aplikací budou webové aplikace (nasazení pomocí Web deploy), virtuální aplikace (nasazení pomocí Server Application Virtualization (Server App-V)) a databázové aplikace (nasazení pomocí SQL Data-Tier Applications (DAC)). Server App-V jsou obdobou klientského App-V a jejich nasazení je více dynamické. Předem připravené aplikace budou přidělovány dynamicky na základě uživatelských požadavků a distribuovány v rámci virtuálních strojů privátního cloudu. Na základě požadavků na využití IT služeb (aplikací) se budou dynamicky vytvářet nebo vypínat virtuální stroje i host servery. Ano, bude možně dynamicky a plně automaticky vytvořit z holého železa nový host server, automaticky ho zařadit do skupiny privátního cloudu a následně na něm automaticky vytvořit virtuální stroj včetně IT služby (aplikace). Pro uživatele to bude znamenat pouze zadání požadavku na využívání IT služby, pro který má již oprávnění nebo mu jej někdo schválí v rámci automatizovaného procesu předávání požadavku.

02 SCVMM

Požadavky na využití IT služby bude možné zadávat pomocí samoobslužného portálu Service Manageru 2012. Service Manager 2012 bude nově propojen pomocí konektorů s aplikacemi Virtual Machine Manager 2012 a Orchestrator 2012. Přibude zde totiž nová role a to správa Release managementu, kde se oba zmíněné produkty uplatní. V rámci Service Manager 2012 procesů bude možné řídit správu virtuálních strojů, k čemuž bude možné využít i Orchestrator 2012 skriptů (tzv. Runbooks). Ty se postarají jako o vytvoření uživatele a přidělení patřičných rolí v rámci privátního cloudu, tak o následné vytvoření a konfiguraci virtuálního stroje včetně IT služby (aplikace).

Scénář 3 – infrastruktura hybridního cloud

Třetí scénář opět vychází z předchozích a rozšiřuje možnosti správy uživatelského prostředí, do prostředků veřejného cloudu. Dnes máme možnost využívat cloudových služeb, které nám nabízí společnost Microsoft a jiní dodavatelé. Pokud si budeme chtít vytvořit vlastní cloudovou aplikaci, můžeme využít pro nasazení prostředí Microsoft Azure. V případě, že bychom upřednostnili umístění aplikace v rámci lokálního privátního cloudu, s možností využití zdrojů z cloudu veřejného (Azure) nebo hostovaného privátního cloudu, nabízí se otázka, jak zajistíme nasazení, správu a dohled takovéto aplikace napříč celým prostředím.

Pro tuto situaci je vyvíjen produkt System Center App Controller 2012 (App Controller 2012), který bude jako nadstavba Virtual Machine Manageru 2012 schopen zajistit celý tento proces. Produkt, který byl vyvíjen pod kódovým označením „Concero“, bude schopný z jednoho místa řídit nasazení a správu aplikací v prostředí se zdroji umístěnými v rámci privátního i veřejného cloudu.

03 SCAC

Dohled prostředí a bezpečí dat

V rámci výše zmíněných scénářů je samozřejmostí ochrana uživatelských dat pomocí System Center Data Protection Manager 2012 (Data Protection Manager 2012). Bez ohledu na způsob práce a jejich umístění jsou data vždy to nedůležitější pro každou společnost. Data Protection Manager 2012 přinese zjednodušení pro ochranu uživatelských dat a jejich případnou obnovu. Také v rámci usnadnění práce administrátorů dojde k úpravě vzhledu pracovního prostředí Data Protection Manageru 2012.

04 SCDPM

V rámci Configuration Manageru 2012 bude možné integrovat novou verzi antivirového řešení společnosti Microsoft Forefront Endpoint Protection 2012. Bude možné řídit nasazení aplikace na jednotlivé klienty v rámci standardních postupů Configuration Manageru 2012 a to včetně virových definic.

Posledním produktem, o kterém se zde zmíním, je System Center Operations Manager 2012 (Operations Manager 2012). Řešení pro proaktivní dohled heterogenního IT prostředí nám umožní sledovat stav hardware, aplikačního prostředí, síťových prostředků nebo bezpečnostních informací. Také lze na základě požadavků sledovat stav SLA na jednotlivé IT služby. Samozřejmostí je možnost dohledu všech technologií zmíněných v tomto článku. Nově bude v Operations Manager 2012 kompletně přepracován a rozšířen modul pro dohled síťových prostředků, kde bude nyní možné podrobněji sledovat tuto oblast a začleňovat její jednotlivé komponenty do vlastních distribuovaných aplikací pro celkový dohled IT služeb.

05 SCOM

Díky akvizici společnosti AVIcode bude také rozšířen dohled webových služeb v rámci celé uživatelského procesu, tzn. od uživatele ke zdroji dat a zpět k uživateli. Na základě zjištěných informací o stavu nebo výkonu jednotlivých služeb lze určit a analyzovat problémové místo i na úrovni kódu webové aplikace.

Závěr

Přesun IT prostředků do virtuálního světa nebo cloudů sebou přináší potřebu změny požadavků na správu našeho IT prostředí. Do dnešní doby jsme si většinou vystačili s proprietárními nástroji správy na úrovni fyzické infrastruktury. S využitím nových IT prostředků na úrovni virtualizace a cloudu se potřeby dohledu a správy mění a produkty Microsoft System Center 2012 budou připraveny tyto nové požadavky splnit. Uživatel bude schopný na základě potřeby zažádat o využívání IT služby a ta mu bude doručena v podobě, jakou bude umožňovat dané IT prostředí. A to je cesta k dynamickému IT.

Odkazy

Již dnes máte možnost vyzkoušet budoucí verze produktů rodiny Microsoft System Center 2012 a začít se připravovat na budoucnost, která se nezadržitelně blíží.

Reklamy

Správa životního cyklu PC s dnes dostupnými nástroji Microsoft System Center

Tento článek byl přednostně publikován na portálu Živě pod hlavičkou Microsoft TechNet.

MS SC

Tímto článkem bych navázal na článek předchozí, který byl zaměřen na princip fungování privátního cloudu pohledem společnosti Microsoft. Možná se teď někdo bude ptát, jak souvisí privátní cloud s instalací a správou počítače pro koncového uživatele. Vazby jsou dvě. V dnešní době, kdy velké množství podniků řeší úspory nákladů mimo jiné přesunem serverových IT technologií do virtuálního světa, se nabízí možnost využití virtualizace i pro klientské prostředí. Druhou vazbou, o které se v článku především zmíním, je využití produktů z rodiny Microsoft System Center pro správu životního cyklu PC. Jednotlivé produkty byly představeny v předchozím článku, dnes si přiblížíme jejich využití v praxi.

Možnosti klientské virtualizace

Na úvod si připomeneme, jaké možnosti nám dnes přináší virtualizace pro klientské počítače na platformě Microsoft Windows. Využití virtualizace v prostředí klientských počítačů je možná několika způsoby.

 • Virtual PC – umožňuje vytvořit samostatné virtuální počítače na pracovní ploše operačního systému Windows a v nich například provozovat i zastaralé aplikace určené pro různé operační systémy. V operačním systému Windows 7 je využit pro XP Mode.
 • App-V – technologie virtualizace aplikací, kdy jsou na koncový počítač streamovány balíčky s předem vytvořenými aplikacemi, které v sobě zahrnují veškeré komponenty potřebné k provozování aplikace.
 • VDI – technologie virtualizace celého klientského počítače, kdy je obsah virtuálního stroje umístěn na výkonném serveru a uživatel k němu přistupuje vzdáleně.
 • Remote Desktop – služba vzdálené plochy umožňuje uživatelům přistupovat k aplikacím instalovaným na terminálovém serveru z jiného počítače.

Správa klientů s nástroji Microsoft System Center

Pokud máme na starosti stovky nebo tisíce počítačů, již si nevystačíme se standardními nástroji, které jsou dodávány výrobcem operačního systému, ale budeme hledat komplexnější řešení. V rámci životního cyklu klientského počítače řešíme zejména následující kroky.

 • Evidence nového hardware
 • Nasazení OS, aplikací
 • Správa PC, OS, aplikací
 • Ochrana PC, OS, aplikací, dat
 • Dohled PC, OS, aplikací
 • Obměna nebo vyřazení hardware

V dalších odstavcích si rozebereme jednotlivé kroky s ohledem na co nejjednodušší správu počítačů pomocí dostupných produktů Microsoft System Center.

Evidence nového PC

Pokud se budeme bavit o fyzickém PC, je po jeho nákupu potřeba evidovat mimo jiné informace o pořízení, záruční dobu a podmínky, případně SLA na jednotlivé komponenty. Také je důležité evidovat, jaké komponenty jsou součástí každého PC pro jejich případnou výměnu. U virtuálního PC je to díky možnosti sjednocení konfigurace virtuálního stroje trochu jednoduší.

Nejen tyto informace nám pomůže spravovat System Center Service Manager 2010 (Service Manager 2010) ve spolupráci s produktem System Center Configuration Manager 2007 (Configuration Manager 2007). Configuration Manager 2007 dokáže pomocí automatizovaného sběru dat získat informace o hardware i software PC a následně je předat do Service Manager 2010, kde můžeme ručně, nebo pomocí dalšího importu dat doplnit chybějí informace. Service Manager 2010 je schopen automatizovaně přijímat informace o konfiguracích z Active Directory, Configuration Manageru 2007, Operations Manageru 2007 nebo ručně importovat data a po uložení do centrální CMDB databáze s nimi dále pracovat.

1_Provance

Nasazení OS, aplikací

Dalším krokem k funkčnímu PC je instalace operačního systému a aplikací. Pro tyto činnosti je ideální Configuration Manager 2007, který umí na holé železo vzdáleně instalovat operační systémy a do nich následně aplikace. Nejprve je nutné v rámci Configuration Manageru 2007 připravit instalační balíky (obrazy) pro jednotlivé verze OS s ohledem na typy hardware nebo instalační balíčky aplikací s ohledem na různé konfigurace OS a další požadavky. Pro nasazení OS a aplikací jsou využívány standardní technologie jako Windows PE 2.0, WIM formát, Windows Automated Installation Kit (WAIK), Microsoft Deployment Toolkit (MDT) nebo WDS. Konfigurace instalačních procesů se provádí pomocí průvodců, kde nadefinujeme vše důležité a následně jsme schopni spustit nebo naplánovat samotný instalační proces.

Pro nasazení aplikací, aktualizací nebo změn v konfiguraci máme možnost použít klasické aplikační balíčky. Další možností je využití virtualizační technologie App-V, pomocí které lze vytvořit aplikační balíček, který v sobě bude obsahovat nejen aplikační komponenty, ale i komponenty operačního systému. Následně je balíčky distribuovány pomocí Configuration Manager 2007 distribučních bodů.

2_App-V small

Při distribuci OS a aplikací nezáleží, zda máme fyzické nebo virtuální PC. Doručení aplikací na cílové PC je úspěšné v obou případech.

Správa PC, OS, aplikací

Správu klientských PC je opět možné řešit pomocí produktů Microsoft System Center. Uživatelé jsou schopni pomocí Service Manager 2010 zadávat požadavky na obnovu nebo revitalizaci hardware, požadavky na instalaci nebo přidělení aplikací, hlásit incidenty s nefungující infrastrukturou. Configuration Manager 2007 je schopen automaticky na základě zpracovaného a schváleného procesu (workflow) zajistit doručení požadovaných služeb nebo aplikací koncovému uživateli. Samozřejmostí je schopnost Service Manager 2010 zasílat informace všem zúčastněným v různých fázích zpracování procesu.

Configuration Manager 2007 provádí sběr dat o stavu a provozu OS, hardware, aplikací a následně tyto informace využít k SAM reportům. Pomocí Configuration Manageru 2007 lze zjistit stav klientského PC vůči vzorovému PC a zajistit požadovanou konfiguraci klientského PC.

Ochrana PC, OS, aplikací, dat

Určitě se všichni shodneme, že bezpečnost aplikačních a uživatelských dat by měla být v každé organizaci jednom z hlavních míst. S řešením System Center Data Protection Manager 2010 (Data Protection Manager 2010) jsme schopni provádět ochranu IT prostředí na platformě Microsoft Windows pomocí pravidelných záloh souborového systému. Data Protection Manager 2010 využívá souborový VSS provider, pomocí kterého jsme schopni velmi rychle ukládat změny na úrovni blokových změn souborového systému. Následně jsou takto lokálně uložená data synchronizována na centrální úložiště Data Protection Manager 2010 serveru. Data jsou synchronizovaná v předem konfigurovaných intervalech, aby nedocházelo k zahlcování síťové komunikace. Samozřejmostí je možnost uživatelské obnovy dat.

Druhou technologií pro ochranu OS, aplikací i dat je antivirové řešení Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 (Forefront 2010), které lze integrovat do prostředí Configuration Manager 2007 serveru. Následně lze z tohoto místa řídit distribuci Forefront 2010 do celého spravovaného prostředí jako ostatní aplikace. Součástí řešení jsou reporty o stavu využívání služby a stavu chráněného prostředí.

Nesmím zapomenout na technologii Windows Server Update Services (WSUS), která se stará o distribuci aktualizací OS, aplikací i hardware a to díky integraci do Configuration Manager 2007 serveru.

Dohled PC, OS, aplikací

Pro možnost sledování a reportování chybových stavů operačního systému a základních kancelářských aplikací na klientských PC lze použít System Center Operations Manager 2007 R2 (Operations Manager 2007), který následně informace ukládá na centrální management server. Operations Manager 2007 je schopen následně za pomocí pravidel v klientském management packu zjištěné informace analyzovat a vyhodnocovat.
Samostatnou kapitolou je správa prostředí Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Pro správu desktopů a aplikací použijeme Configuration Manager 2007, pro dohled celé VDI infrastruktury Operations Manager 2007 a pro správu infrastruktury datového centra je k dispozici System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (Virtual Machine Manager 2008).

Obměna nebo vyřazení hardware

Životní cyklus klientského PC se nám tímto bodem blíží ke konci a opět využijeme Service Manager 2010 pro doplnění informací o fyzickém nebo virtuálním počítači a ukončení jeho cesty naším IT prostředím.

Závěr

S nástroji Microsoft System Center lze již dnes zajistit celý životní cyklus klientského počítače bez ohledu na to, zda se jedná o počítač fyzický nebo virtuální. Zároveň je možné zvolit tu „správnou“ cestu pro distribuci aplikací nebo i celých PC koncovým uživatelům.

Microsoft u všech výše uvedených produktů nabízí zkušební testovací verze, které jsou k dispozici zdarma:

V následujícím článku si představíme možnosti správy životního cyklu PC založené na produktech Microsoft System Center 2012, jejichž uvedení se blíží.

Provoz privátního cloudu s využitím nástrojů Microsoft

Tento článek byl přednostně publikován na portálu Živě pod hlavičkou Microsoft TechNet.

MS SC

Je tomu již několik let, co mnoho velkých společností začalo prosazovat přesun výpočetního výkonu IT do velkých datových center.

Byl to logický krok. Decentralizované systémy měly vysoké provozní náklady a jejich sloučení na jedno místo vyřešilo mnohá bolavá místa firemních IT. S masivním nástupem virtualizace se tento proces ještě více zefektivnil. Díky virtualizaci tak dochází k úsporám nákladů na IT v řádech desítek procent. Vše má také své ALE.

Díky naddimenzování infrastruktury datových center někteří provozovatelé zjistili, že nejsou schopni využít veškerý výkon sami pro sebe. Nabídli proto přebytečný výkon dalším subjektům, interním i externím zákazníkům. Díky tomuto volnému výpočetnímu výkonu se začala rozvíjet oblast cloud computingu, vycházející částečně z dobře známých hostingových služeb.

Cloud computing poprvé

Cloud computing je podle jedné definice „obecný pojem pro všechno, co se týká poskytování hostovaných služeb přes internet“. Jedná se o standardizovaný, samoobslužný model využití zdrojů virtualizačních prostředků. Jméno cloud computing byl inspirován symbolem oblaku, který je často používán k zobrazení internetu ve vývojových diagramech a schématech“. Tolik definice.

Veškeré zdroje a služby datového centra, které jsou poskytovány zákazníkům, jsou prezentovány právě tímto „oblakem“. Cloud computing se odlišuje od tradičního hostingu především tím, že nabízené služby jsou poskytovány pružně, na základě aktuálních potřeb zákazníka. Změna parametru poskytované služby může trvat jen určitou dobu a zákazník přitom nemusí řešit, zda bude jeho hardware na zvýšenou zátěž stačit. Využívá totiž stále stejný počítač, přistupující ke službě samotného cloudu. Uživatelé následně neplatí (za předpokladu, že je služba placená) za vlastní software, ale za jeho užití. Nabídka aplikací se pohybuje od kancelářských aplikací, přes systémy pro distribuované výpočty, až po operační systémy provozované v prohlížečích. Mezi obecně známé příklady služeb cloud computingu patří např. služby Windows Live (Hotmail, Messenger, SkyDrive), Office 365, Windows Intune, P2P sítě, Google Apss a další.

Cloud computing podruhé aneb Jak vytvořit privátní cloud?

Oblaky mohou být veřejné nebo soukromé. Služby veřejného cloudu jsou prodávány komukoli na internetu, kdežto služby soukromého oblaku jsou proprietární sítě nebo datová centra, která poskytují hostované služby pro omezený počet lidí (např. uvnitř jedné korporace). Privátní cloud si můžeme představit jako virtualizované prostředí, které má vysoce automatizované procesy provozu a správy. Na rozdíl od klasického datového centra s běžícími aplikacemi se v případě privátního cloudu jedná poskytování infrastruktury jako služby. Samotná infrastruktura privátního cloudu může být provozována interním IT oddělením nebo její chod může zajistit externí dodavatel služeb. Při splnění určitých podmínek je zde také možnost přesunu IT služeb mezi veřejným a privátním cloudem.

Proto, abychom plně využili možnosti privátního cloudu v rámci organizace, je dobré mít ICT prostředí na vysokém stupni aplikace interní IT procesů. Dále si je potřeba uvědomit, zda máme k dispozici služby, které chceme provozovat v rámci privátního cloudu a nabízet je uživatelům. Pokud naše IT prostředí splňuje tato kritéria, můžeme se pustit do budování cloud infrastruktury.

Pro fungující privátní cloud vytvořený na platformě Microsoft potřebujeme následující infrastrukturní součásti:

 • Správa identit – Windows Server Active Directory
 • Virtualizace – Microsoft Hyper-V, VMware ESX, Citrix Xen
 • Management – řešení Microsoft System Center
 • Uživatelské rozhraní – Self Service Portal (System Center Virtual Machine Manager)

P-Cloud management

Komplexní správa ICT služeb ve virtualizačním prostředí

Společnost Microsoft, která si před několika lety uvědomila, že zajistit celkovou dostupnost IT služeb vyžaduje širší záběr, začala vytvářet řešení zaměřené na správu celého životního cyklu IT technologií, s využitím obecných pravidel, doporučení a postupů popsaných v Microsoft Operations Framework (MOF) a Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Tím byl položen základní kámen rodiny produktů Microsoft System Center, do kterých byly integrovány nativní nástroje pro správu fyzických i virtuálních IT prostředí a celý ekosystém byl otevřen pro partnery, kteří mohou sami rozšiřovat základní funkcionalitu produktů Microsoft System Center. Hlavním cílem bylo a je za pomoci těchto nástrojů vytvořit v rámci organizace dynamické IT, které pružně reaguje na podněty uživatelů nebo zákazníků.

Na základě těchto skutečností společnost Microsoft začala vytvářet administrativní nástroj System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), umožňující spravovat nejen fyzické a vlastní virtualizační prostředí, ale také přidala podporu pro správu konkurenčního virtualizačního prostředí. V současné době je možné spravovat virtualizační platformy Microsoft Hyper-V, Microsoft Virtual Server, VMware ESX a během krátké doby přibude plná podpora pro správu Citrix XenServer. A proč produkt jednoho výrobce podporuje řešení jiného výrobce? Odpověď je jednoduchá. ICT prostředí není nikde jednobarevné, a je rozdíl, pokud má administrátor používat pro každý produkt vlastní rozhraní nebo v rámci jedné konzole uvidí a bude moci spravovat celé virtualizační prostředí. SCVMM lze aplikačně propojit se System Center Operations Manager (SCOM) pomocí Performance & Resource Optimalization (PRO) management balíčků, čímž vznikne robustní řešení pro zajištění dostupnosti celé virtualizační platformy, obsahující host server, virtuální počítače, síťovou infrastrukturu a datové úložiště. SCOM provádí komplexní dohled (včetně operačních systémů, aplikací a ICT služeb uvnitř virtuálních počítačů) a předává relevantní informace SCVMM, který může patřičně zareagovat a provést například přesun virtuálního počítače na jiný HOST server, který je ve správě SCVMM.

P-Cloud resources

Nadstavba SCVMM – Self-Service portál je rozšiřitelná webová aplikace, pomocí které lze automatizovat procesy při poskytování virtuálních strojů v rámci organizace, zatímco fyzické prostředky (servery, sítě, zařízení pro ukládání dat a související hardware) zůstávají v centralizované správě lokálního datového centra. Součástí Self-Service portálu jsou předdefinované procesy a skripty, a můžete jej použít pro správu a přidělování prostředků fyzické infrastruktury jako služby a poskytovat tak základ pro privátní cloud platformu uvnitř datového centra. Self-Service portál lze považovat za základ privátního cloudu a je možné ho upravit dle specifických požadavků nebo jej zapracovat do vlastního portálového řešení.

Pomocí výše zmíněných nástrojů jsme schopni vytvořit vlastní privátní CLOUD, jehož součástí budou hypervisory různých výrobců, ale především jsme pomocí těchto nástrojů celý privátní CLOUD spravovat. A nejen to. SCVMM 2012 by bylo samo o sobě jen dalším nástrojem pro vzdálenou správu HOST serverů, pokud by zde nebyly začleněny funkcionality pro správu prostředí privátního cloudu. Pokud chceme vytvořit privátní cloud, musíme nejprve konfigurovat fyzické prostředky (HOST servery, storage, sítě) pomocí Fabric Management. Následně lze fyzické zdroje přidávat do privátních cloudů. Zdroje privátního cloudu mohou být umístěny v několika různých datových centrech nebo pouze na jednom místě. Po vytvoření privátního cloudu je nutné definovat uživatele a uživatelské role a nastavit pro ně limity pro využití virtuálních počítačů, RAM, storage, CPU. Webové rozhraní pro koncové uživatele (Self-Service portál) je nyní součástí SCVMM 2012.

Další novou vlastností SCVMM 2012 je možnost vytvořit a distribuovat vícevrstvé služby v rámci privátního cloudu. Služby jsou kombinací virtuální infrastruktury a aplikací (vytvořených pomocí technologie Server App-V), které ztělesňují konkrétní obchodní potřeby nebo nabízejí konkrétní prvky funkčnosti. Distribuce operačního systému a aplikací v rámci privátního cloudu je oddělena.

System Center Operations Manager (SCOM) je řešení proaktivního dohledu fyzického i virtuálního IT prostředí založeného na platformě Microsoft Windows, vybraných operačních systémech UNIX/LINUX a SNMP zařízení. Pomocí SCOM lze díky definicím v management balíčku monitorovat dostupnost IT služeb jako celku, se všemi vazbami na další technologie, případně reagovat na vzniklé události pomocí předem definovaných úloh. Součástí SCOM je možnost auditování bezpečnostních logů. Díky zabudované znalostní bázi je řešení chybových stavů monitorovaných objektů mnohem snazší. SCOM umožňuje sbírat a vyhodnocovat informace z bezpečnostních logů systémů Windows i UNIX/LINUX. K dispozici jsou výstupy pomocí offline reportů, online konzole nebo různých dashoardů. Pro SCOM existuje mnoho partnerských rozšíření ve formě management balíčků i samostatných produktů.

System Center Configuration Manager (SCCM), řešení pro správu fyzických i virtuálních serverů, klientských počítačů i mobilních zařízení. SCCM umožňuje nasazovat, aktualizovat a spravovat systémy i aplikace na fyzickém i virtuálním hardware, inventarizovat a vyhodnocovat stav hardware i software na platformě Microsoft Windows. Samozřejmostí možnost rozšíření o doplňky partnerských společností.

Dlouhá léta byl jediným nástrojem pro zálohování společnosti Microsoft NT backup. Po přechodu na Windows Backup, nový zálohovací nástroj operačních systémů Windows Server 2008, Windows Vista/7, je potřeba zajistit ochranu systémů a dat. Pokud ji chcete řešit centrálně, má společnost Microsoft produkt System Center Data Protection Manager (SCDPM), který je na toto připraven. Díky využití Volume Shadow Copy (VSS) providerů lze pomocí SCDPM řešit ochranu operačních systémů a souborových systémů na serverech i klientech, ale také zajistit komplexní ochranu aplikačních serverů SQL, Exchange, SharePoint nebo virtualizační platformy Hyper-V. Je zde možnost zálohovat celé virtuální počítače v rámci platformy Hyper-V, operační systémy virtuálních počítačů nebo jednotlivé serverové aplikační role, vše na základě předdefinovaných scénářů. Největší předností SCDPM je ale rychlost zálohování a případné obnovy, díky zálohování pouze změněných diskových bloků místo celých souborů a využití zálohovacího modelu disk-to-disk (D2D) pro krátkodobou ochranu dat. Možnost zálohování na páskové mechaniky nebo do prostředí veřejného cloudu samozřejmě nechybí.

Čtyři výše zmíněné produkty sami o sobě zajišťují v kondici IT prostředí, ale největší předností řešení Microsoft System Center je integrace s automatizací. System Center Service Manager (SCSM) je právě ten produkt, který dokáže integrovat vstupy z dalších systémů (primárně System Center Operations Manager, System Center Configuration Manager, Active Directory), začlenit je do své CMDB a pomocí konfigurovatelných vnitřních procesů automatizovat lidské činnosti IT oddělení. Jedná se o řešení zahrnující správu incidentů, problem, change a asset managementu. Uživatelé mohou přistupovat přes samoobslužný portál, kde mohou zadávat, sledovat a zpracovávat požadavky nebo vyhledávat informace ve znalostní bázi. Pro SCSM existují rozšíření, mezi které patří především IT Asset Management Management Pack společnosti Provance nebo SLA Management Pack společnosti Cased Dimensions.

P-Cloud automatizace

Chceme-li využít možnost integrace Microsoft System Center produktů opravdu naplno, musíme začít uvažovat o tom, jak donutit jednotlivé systémy procesně komunikovat. Ideálně všechny mezi všemi a nejlépe i s dalšími z jejich okolí. Pro vytváření procesních vazeb mezi IT službami slouží nástroj System Center Opalis (Opalis), který je novinkou ve skupině System Center. Opalis umožňuje vytvořit funkční procesní modely IT infrastruktury a propojit tak různé systémy, přičemž pracuje nejen s produkty Microsoft System Center, ale také se systémy jiných výrobců (např. VMware vSphere, BMC Remedy, CA Service Desk, HP OpenView nebo IBM Tivoli).

Závěr

V době, kdy se některá velká datová centra mění díky konsolidaci, optimalizaci a vysoké automatizaci na poskytovatele ICT služeb, ať klasických nebo cloudových, je nutnost využití moderních nástrojů pro správu celého životního cyklu ICT služeb nutností. Bez těchto nástrojů bychom většinu času trávili jen řešením problémů. Také se blíží doba, kdy zákaznická datová centra bude možné propojit s prostředím velkých poskytovatelů cloudu. A my budeme chtít mít přehled o všech poskytovaných ICT službách.

Datová centra pro Cloud Computing

Chtěli jste někdy nahlédnout do zákulisí datových center společnosti Microsoft?

image_3

Zde jsou zajímavá videa, ukazující jak jsou služby Cloud Computing jako Azure, System Center Advisor, BPOS, Office 365 a další umisťovány v datových centrech do cloudů, případně jak jsou budována samotná datová centra.

Budování datových center

http://www.microsoft.com/showcase/en/us/details/36db4da6-8777-431e-aefb-316ccbb63e4e

Zákulisí datových center

http://www.microsoft.com/showcase/en/us/details/84f44749-1343-4467-8012-9c70ef77981c

A jak to vypadá ve skutečnosti…

http://www.microsoft.com/showcase/en/us/details/bafe5c0f-8651-4609-8c71-24c733ce628b

Vítejte v budoucnosti, System Center Orchestrator přichází

Na letošní konferenci Microsoft Management Summit 2001 bylo v Las Vegas představeno hned několik novinek a především aktualizací stávajících management produktů. Jedním z aktualizovaných produktů je System Center Opalis, jehož vNExt verze byla přejmenována na System Center Orchestrator.

OpalisLogo  Arrow  MS SCO

System Center Orchestrator, který by měl být součástí rodiny produktů System Center 2012 přinese řadu nových vlastností, funkcí a schopností. Po téměř dvou letech se tak dokončí akvizice společností Microsoft a technologie Opalis bude plnohodnotně začleněna mezi ostatní produkty.

Jaké vlastnosti přinese System Center Orchestrator pro jednotlivé skupiny uživatelů?

 • IT Pro – Authoring, Debugging & Scripting
  • Opalis bude změněn na System Center Orchestrator a společnost Microsoft předpokládá, že stávající investice do Opalis řešení budou využity i ve verzi nové.
  • Bude zde nový PowerShell provider, který povolí začlenit Orchestrator do skriptu a provádět vzdálené spouštění kódu pro vlastní joby (runbooks).
 • Operátor – Trigger, Monitor & Troubleshoot
  • K dispozici bude nová dynamická webová konzole vytvořená v Silverlight. Díky ní bude možné jednoduše provádět start, sledování a vyhledávání jobů.
 • Vývojář – Application integration
  • Bude k dispozici nová webová služba založená na OData, která zpřístupní funkce Orchestrator a informace v standardní cestou.
 • IT obchodní manažer – Report & Analyze
  • Budou k dispozici nové mechanizmy, pomocí kterých budete schopni připojit stávající reportovací služby k Orchestratoru, vytvářet reporty a analyzovat v nich co se v Orchestratoru stalo.

Mezi další změny patří zejména:

 • Změna instalačního procesu, který bude zjednodušen
 • K dispozici bude také System Center Orchestrator Management Pack pro Operations Manager
 • Globalizace System Center Orchestrator (lokalizace budou následovat v příštích verzích)
 • Aktualizace verzí integračních balíčků (IP) pro produkty Microsoft System Center i několik 3rd Party IP

Využití produktů Microsoft System Center pro Cross-Cloud Management

Tento článek byl přednostně publikován v Microsoft TechNet Flash zpravodaji 03/2011.

Společnost Microsoft si před několika lety uvědomila, že zajistit celkovou dostupnost IT služeb vyžaduje širší záběr a začala vytvářet řešení zaměřené na správu celého životního cyklu IT technologií, s využitím obecných pravidel, doporučení a postupů popsaných v Microsoft Operations Framework (MOF) a Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Tím byl položen základní kámen rodiny produktů Microsoft System Center, do kterých byly integrovány nativní nástroje pro správu fyzických i virtuálních IT prostředí a celý ekosystém byl otevřen pro partnery, kteří mohou sami rozšiřovat základní funkcionalitu produktů Microsoft System Center. Hlavním cílem bylo a je za pomoci těchto nástrojů vytvořit v rámci organizace dynamické IT, které pružně reaguje na podněty uživatelů nebo zákazníků.

image_3

Správa privátního cloudu

Privátní (Hyper-V) cloud si můžeme představit jako virtualizované prostředí, které má vysoce automatizované procesy správy. Pro správu privátního (Hyper-V) cloudu jsou k dispozici nástroje rodiny Microsoft System Center, které pokrývají jednotlivé části životního cyklu IT.

Jako základní prvek centrální správy virtualizační platformy se nabízí System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), nyní ve verzi 2008 R2. Jedná se o řešení pro správu fyzického i virtuálního IT prostředí platformy Microsoft Hyper-V, Microsoft Virtual Server a VMware ESX, konsolidaci stávajících méně využívaných serverů pomocí P2V/V2V konverze a velmi rychlé a pohodlné vytváření nových virtuálních strojů. SCVMM lze aplikačně propojit se SCOM pomocí Performance & Resource Optimalization (PRO) management balíčků, čímž vznikne robustní řešení pro zajištění dostupnosti celé virtualizační platformy, obsahující host server, virtuální počítače, síťovou infrastrukturu a datové úložiště.

Nadstavba SCVMM – Self-Service portál je rozšiřitelná webová aplikace, pomocí které lze automatizovat procesy při poskytování virtuálních strojů v rámci organizace, zatímco fyzické prostředky (servery, sítě, zařízení pro ukládání dat a související hardware) zůstávají v centralizované správě lokálního datového centra. Součástí Self-Service portálu jsou předdefinované procesy a skripty, a můžete jej použít pro správu a přidělování prostředků fyzické infrastruktury jako služby a poskytovat tak základ pro privátní cloud platformu uvnitř datového centra. SCVMM Self-Service portál je k dispozici ve verzi 2.0 a ve stádiu beta testu je verze 2.0 service pack 1, která především zohledňuje novinky ve Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1. SCVMM Self-Service portál lze považovat za základ privátního cloudu a je možné ho upravit dle specifických požadavků nebo jej zapracovat do vlastního portálového řešení.

System Center Operations Manager 2007 R2 (SCOM) je řešení proaktivního dohledu fyzického i virtuálního IT prostředí založeného na platformě Microsoft Windows, vybraných operačních systémech UNIX/LINUX a SNMP zařízení. Pomocí SCOM lze díky definicím v management balíčku monitorovat dostupnost IT služby jako celku, se všemi vazbami na další služby a technologie, případně reagovat na vzniklé události pomocí předem definovaných úloh. Součástí SCOM je možnost auditování bezpečnostních logů. Díky zabudované znalostní bázi je řešení chybových stavů monitorovaných objektů mnohem snazší. SCOM umožňuje sbírat a vyhodnocovat informace z bezpečnostních logů systémů Windows i UNIX/LINUX. K dispozici jsou výstupy pomocí offline reportů, online konzole nebo různých dashoardů. Pro SCOM existuje mnoho partnerských rozšíření ve formě management balíčků i samostatných produktů.

SystemCenter2011

System Center Configuration Manager 2007 R2 (SCCM), řešení pro správu fyzických i virtuálních serverů, klientských počítačů i mobilních zařízení. SCCM umožňuje nasazovat, aktualizovat a spravovat systémy i aplikace na fyzickém i virtuálním hardware, inventarizovat a vyhodnocovat stav hardware i software na platformě Microsoft Windows. Samozřejmostí možnost rozšíření o doplňky partnerských společností.

Dlouhá léta byl jediným nástrojem pro zálohování společnosti Microsoft NT backup. Po přechodu na Windows Backup, nový zálohovací nástroj operačních systémů Windows Server 2008, Windows Vista/7, je potřeba zajistit ochranu systémů a dat. Pokud ji chcete řešit centrálně, má společnost Microsoft produkt System Center Data Protection Manager 2010 (SCDPM), který je na toto připraven. Díky využití Volume Shadow Copy (VSS) providerů lze pomocí SCDPM řešit ochranu operačních systémů a souborových systémů na serverech i klientech, ale také zajistit komplexní ochranu aplikačních serverů SQL, Exchange, SharePoint nebo virtualizační platformy Hyper-V. Je zde možnost zálohovat celé virtuální počítače v rámci platformy Hyper-V, operační systémy virtuálních počítačů nebo jednotlivé serverové aplikační role, vše na základě předdefinovaných scénářů. Největší předností SCDPM je ale rychlost zálohování a případné obnovy, díky zálohování pouze změněných diskových bloků místo celých souborů a využití zálohovacího modelu disk-to-disk (D2D) pro krátkodobou ochranu dat. Možnost zálohování na páskové mechaniky nebo do prostředí veřejného cloudu samozřejmě nechybí.

Čtyři výše zmíněné produkty sami o sobě zajišťují v kondici IT prostředí, ale největší předností řešení Microsoft System Center je integrace. System Center Service Manager 2010 (SCSM) je právě ten produkt, který dokáže integrovat vstupy z dalších systémů (primárně System Center Operations Manager, System Center Configuration Manager, Active Directory), začlenit je do své CMDB a pomocí konfigurovatelných vnitřních procesů automatizovat lidské činnosti IT oddělení. Jedná se o řešení zahrnující správu incidentů, problem, change a asset managementu. Uživatelé mohou přistupovat přes samoobslužný portál, kde mohou zadávat, sledovat a zpracovávat požadavky nebo vyhledávat informace ve znalostní bázi. Pro SCSM existují rozšíření, mezi které patří IT Asset Management Management Pack společnosti Provance nebo SLA Management Pack společnosti Cased Dimensions.

Chceme-li využít možnost integrace Microsoft System Center produktů opravdu naplno, musíme začít uvažovat o tom, jak donutit jednotlivé systémy procesně komunikovat. Ideálně všechny mezi všemi a nejlépe i s dalšími z jejich okolí. Pro vytváření procesních vazeb mezi IT službami slouží nástroj System Center Opalis (Opalis), který je letošní novinkou ve skupině System Center. Opalis umožňuje vytvořit funkční procesní modely IT infrastruktury a propojit tak různé systémy, přičemž pracuje nejen s produkty Microsoft System Center, ale také se systémy jiných výrobců (např. VMware vSphere, BMC Remedy, CA Service Desk, HP OpenView nebo IBM Tivoli).

Pokud budeme naplno využívat možností výše zmíněných produktů pro správu virtuálních serverů, může se naše vysoce virtualizované IT změnit na privátní cloud, poskytující služby zbytku firmy. Velcí výrobci hardware jako jsou DELL nebo HP reagují na požadavky tvorby vlastních privátních cloudů a nabízejí hardware od startovacích sestav až po komplexní, vysoce škálovatelné řešení.

Veřejný cloud – hostovaný

V rámci hostovaného veřejného Hyper-V cloudu mají zprostředkovatelé služeb k dispozici nejen kompletní balík produktů rodiny System Center, ale z důvodu komplexnějšího nasazení také další pomůcku – Dynamic Data Center Toolkit pro poskytovatele služeb. Toolkit obsahuje pokyny, které pomohou vytvořit odpovídající dohody o úrovni služeb (SLA) a tvorbu portálů, které mohou zákazníci využít pro poskytování zdrojů a služeb, řídit a kontrolovat jejich infrastrukturu. Také jsou k dispozici vzorové kódy a ukázky pro nasazení. Velcí výrobci hardware nabízejí v rámci programu Hyper-V Cloud Fast Track referenční sestavy s předem konfigurovaným prostředím Hyper-V cloud.

Veřejný cloud – Microsoft

V rámci služeb veřejného cloudu nejsou produkty rodiny System Center přímo zastoupeny, ale i zde společnost Microsoft nabízí nástroje pro správu IT prostředí. Prvním zástupcem je produkt Microsoft Wintune, původně představený na konferenci Microsoft Management Summit 2009 pod názvem System Center Online Desktop Manager. Wintune je určený pro správu koncových stanic. Umožňuje za měsíční poplatek správu klientských PC a zajistit částečně to, co mohou mít na starosti jiné systémy instalované přímo v prostředí zákazníka. Je možné zajistit jednotné prostředí PC z pohledu služeb a aktualizací, ochranu PC pomocí konfigurace zabezpečení a správy antivirového řešení, proaktivní dohled systémů a pomoc s řešením nebo inventarizaci klientských PC. V ceně licence je možnost instalace na koncový počítač operační systém Windows 7 Enterprise.

Služba je provozována způsobem „Software as a Service – SaaS“. Ideální možnost využití této služby bude u organizací, které se buď dynamicky mění, nebo nechtějí investovat prostředky do výše popisovaných řešení v rámci svého IT prostředí. Hlavní rozdíl mezi Wintune a produkty System Center, je ve způsobu monitorování klientského počítače. Wintune je nástroj pro offline použití, bez nutnosti připojení k síti během své činnosti. Následně po připojení do sítě nebo k internetu odešle informace o stavu klientského počítače.

Poznámka: Podíváme-li se na veřejný cloud z druhé strany, pro SCOM 2007 R2 je dnes k dispozici management pack (zatím Release Candidate verze) pro dohled dostupnosti a výkonu aplikací běžících na Windows Azure. A další management packy jsou očekávány se SCOM vNext.

Co nás nejspíše čeká a nemine do konce roku?

Pokud se podíváme do blízké budoucnosti, je na obzoru hned několik novinek pro správu IT v rámci cloud prostředí, ale především nové s verze produktů System Center. Zásadním nástrojem pro správu privátního cloudu bude System Center Virtual Machine Manager vNext (SCVMM vNext).

SCVMM vNext bude zaměřena nejen na práci s fyzickými zdroji v rámci datového centra, ale také bude mít na starosti správu privátního cloudu. Díky integraci Self-Service portálu bude možné pomocí SCVMM vNext v rámci prostředí privátního cloudu následně vytvářet, nasadit a spravovat IT služby. Tyto služby budou distribuované jako Server App-V balíčky. Bude vylepšena správa fyzických zdrojů cloudu a pomocí dynamického přidělování (optimalizace) těchto zdrojů bude možné pokrýt dočasně zvýšené požadavky na výkon jednotlivých IT služeb.

Ostatní produkty rodiny System Center nezůstanou pozadu a také budou mít vylepšenou podporu pro virtualizované nebo cloud prostředí. Velkým plusem bude integrace technologie Opalis do System Center produktů.

DC mgmt

System Center Advisor (codename ATLANTA)

http://www.microsoft.com/systemcenter/en/us/Advisor.aspx

System Center Advisor (dříve nazývaný Microsoftem kódovým jménem Atlanta) je služba cloudu, která umožňuje odborníkům v oblasti IT sledovat prostředí serverů a aktivně předcházet problémům. Služba, původně určená pouze pro dohled SQL serveru, však s postupným vývojem pravděpodobně rozšíří vlastnosti o možnost monitorovat další IT technologie jako jsou Windows Server OS, Active Directory nebo Hyper-V. Podobně jako u Wintune by ale mělo jít pouze o offline dohled výše uvedených technologií.

System Center Concero

http://blogs.technet.com/b/systemcenter/archive/2011/03/25/announcing-system-center-project-codename-concero.aspx

Další z připravovaných management nástrojů s označením „System Center Concero“ v sobě slučuje správu služeb běžících na lokálním Hyper-V serveru pod správou System Center Virtual Machine Manager vNext a služeb běžících ve veřejném cloudu v rámci Windows Azure nebo v rámci lokální Windows Azure Appliance. Pomocí Self-Service portálu vytvořeného v Silverlightu, bude možné nasadit a spravovat IT služby v rámci obou platforem současně.

Závěr

Virtualizace bez automatizace je jen omezené pracovní prostředí, ale při použití vhodných nástrojů se nám technologie mění pod rukama. System Center je pro Hyper-V tím správným řešením, které změní naše vnímání virtualizační platformy a změní ji na velmi výkonný a spolehlivý prostředek k uspokojení potřeb firmy nebo zákazníků, privátní cloud. Také služby cloudu určené pro dohled a správu IT prostředí si zajisté najdou své zákazníky. Vše ukáže čas.

Využití System Center Opalisu pro automatizaci procesů, cesta k využití Public Cloudu

Tento článek byl přednostně publikován v Microsoft TechNet Flash zpravodaji 03/2011.

OpalisLogo

Jako specialista na IT management systémy se u zákazníků velmi často setkávám s velmi různorodými technologiemi od mnoha výrobců, které mají na starosti jednotlivé části IT prostředí. Každá taková technologie dělá velmi dobře to, pro co byla primárně vytvořena, ale většinou má velké problémy přenést svoje výstupy ke zpracování do jiné technologie.

V ideálním případě totiž správci IT vyžadují, aby na dokončení jedné operace (jednoho procesu) s technologií A, navazovala druhá operace s technologií B, na ní třetí, atd. Převedeme-li proces do konkrétních technologií, můžeme si představit zjištění hardware na fyzickém serveru, zjištění dostupnosti hardware na virtuálních host serverech, vytvoření zálohy fyzického serveru, P2V migraci, instalaci management agentů, ověření dostupnosti služeb na virtuálním serveru. Vše samozřejmě plně automatizováno.

Správci IT mohou nyní řešit tyto procesní záležitosti pomocí skriptů, což může velmi zkomplikovat délku vytváření celého procesu a samozřejmě i jeho celkovou spolehlivost. A přiznejme si, ne každý vládne skriptům nebo programovacím jazykům. K nahrazení přesně takovýchto aktivit slouží nástroj System Center Opalis, který společnost Microsoft získala díky akvizici kanadské společnosti Opalis Software na konci roku 2009.

Co je Opalis?

System Center Opalis (dále jen Opalis) je automatizační platforma pro orchestraci a integraci IT nástrojů snižující náklady na operace datových center, při současném zvyšování spolehlivosti IT procesů. To umožňuje IT organizacím automatizovat to nejlepší z praxe, které můžeme nalézt v Microsoft Operations Framework (MOF) a Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Toho je dosaženo prostřednictvím workflow procesů, které koordinují System Center a dalších management nástroje v rámci celého životního cyklu IT proces ů. Prostřednictvím workflow designer, Opalis automaticky sdílí data a iniciuje úkoly v produktech rodiny Microsoft System Center, Active Directory a nástrojích 3. stran. Pokud porovnáme Opalis a Service Manager, zjistíme že Opalis workflow automatizuje úkoly IT infrastruktury, zatímco System Center Service Manager poskytuje automatizaci pracovních postupů lidského workflow.

Opalis - Solutions Architecture

Obrázek 1 – Propojení IT technologií pomocí Opalis

Součástí Opalis jsou předem připravené workflow a automatizační zkušenosti pro správu datových center, jako jsou správa životního cyklu virtuálních strojů, správa incidentů nebo konfigurační správa. Díky Opalisu můžeme vytvářet a spouštět workflow v management nástrojích pro správu datových center, včetně řetězení těchto úloh, bez ohledu na výrobce IT technologie, infrastruktury nebo systému (BMC, CA, IBM, HP, Microsoft nebo Symantec).

Základní komponenty Opalis

Od podzimu 2010 je dostupná verze Opalis 6.3, která přináší především podporu operačních systémů Windows Server 2008 R2 a SQL Serveru 2008 pro implementaci a také nové integrační balíčky pro aktuální verze produktů rodiny Microsoft System Center.

V následující části si popíšeme základní komponenty Opalis

Opalis Integration Server

V rámci Opalis Integration Serveru jsou obsaženy následující komponenty:

 • Management Server – Jedná se o hlavní serverovou roli Opalis, kde provádíme centrální správu pro klienty, Action servery, Policies, Policy Testing Console a dohled vlastní funkčnosti. V rámci management serveru provádíme nasazení integračních balíčků (Integration Packs) na Action servery a klienty, nasazení Policies na Action servery.
 • Datastore – je SQL Server databáze, kde jsou uloženy konfigurační informace, politiky a logy.
 • Action Server – na Action serveru běží politiky. Action server komunikuje s Datastore.
 • Client – Nástroj používaný designery pro vytváření, úpravy a nasazení politik.
 • Operator Console – Operátorská konzole umožňuje vidět stav běžících politik, provádět jejich spouštění a zastavování.
 • Policy Testing Console – Nástroj používaný designery pro testování nově vytvořených politik bez jejich přímého nasazení.

Foundation objects

Součástí Foundation Object Libary je po instalaci Opalis Integration Serveru 6.3 přibližně 97 objektů pro základní tvorbu workflow (Email, File Management, Legacy, Monitoring, Notification, Scheduling, System, Text File Management, Utilities, Workflow Control). Všechny tyto objekty mohou být použity pro manipulaci s daty, monitoring, konfiguraci dat nebo získávání informací v rámci práce s workflow.

Z důvodu zpětné kompatibility existují Legacy objekty, které jsou také instalovány, ale nejsou primárně k dispozici pro tvorbu procesů. Mezi Legacy objekty patří:

Connect / Disconnect Dial-up, Copy File, Create Folder, Delete File, Delete Folder, Filter Email, Filter Exchange Email, Get Dial-Up Status, Get File Status, Manage Text File, Monitor Event Log Capacity, Monitor File, Monitor Folder, Monitor Performance, Move File, Process Email, Process Exchange Email, Read Email, Read Exchange Email, Rename File, Send Pop-up, Wait


Integrační balíky

Podobně jako u jiných System Center produktů i Opalis lze rozšiřovat pomocí samostatně instalovaných balíčků. V případě Opalisu se nazývají Integration Packs (dále jen IP). Tyto integrační balíčky v sobě zahrnují základní operace s danou technologií, pro kterou jsou vytvořeny.

Do verze Opalis 6.2.2 existovaly integrační balíčky od společnosti Microsoft pro:

 • BladeLogic Operations Manage
 • BMC Atrium CMDB
 • BMC Event Manager
 • BMC Patrol
 • BMC Remedy AR System
 • CA Autosys
 • CA eHealth
 • CA Spectrum
 • CA Unicenter NSM
 • CA Unicenter Service Desk
 • EMC Smarts InCharge
 • File Transfer Protocol
 • HP Asset Manager
 • HP iLO and OA
 • HP Network Node Manager
 • HP OpenView Operations ( HPUX/ Solaris/ Windows)
 • HP OpenView Service Desk
 • HP Service Manager
 • IBM Tivoli Enterprise Console
 • IBM Tivoli Netcool Omnibus
 • IBM Tivoli Storage Manager
 • MS Active Directory
 • MS Systems Management Server
 • Veritas NetBackup
 • VMware vSphere

V současné verzi Opalis 6.3 jsou již k dispozici také integrační balíčky pro produkty Microsoft System Center s následujícími možnostmi:

Operations Manager IP

 • Create Alert
 • Get Alert
 • Get Monitor
 • Monitor Alert
 • Monitor State
 • Start Maintenance Mode
 • Stop Maintenance Mode
 • Update Alert

Data Protection Manager IP

 • Create Recovery Point
 • Get Data Source
 • Get DPM Server Capacity
 • Get Recovery Point
 • Protect Data Source
 • Recover SharePoint
 • Recover SQL
 • Recover VM

Configuration Manager IP

 • Add Computer To Collection
 • Advertise Task Sequence
 • Create Advertisement
 • Create Collection
 • Delete Collection
 • Deploy Software Update
 • Get Advertisement Status
 • Get Collection Member
 • Get Software Update Compliance
 • Refresh Client

Service Manager IP

 • Create Change With Template
 • Create Object
 • Create Incident With Template
 • Create Related Object
 • Create Relationship
 • Delete Relationship
 • Get Activity
 • Get Object
 • Get Relationship
 • Monitor Object
 • Update Activity
 • Update Attachment
 • Update Object

Virtual Machine Manager IP

 • Create Checkpoint
 • Create Disk From VHD
 • Create Network Adapter
 • Create New Disk
 • Create VM from Template
 • Create VM from VHD
 • Create VM from VM
 • Get Checkpoint
 • Get Disk
 • Get Network Adapter
 • Get VM
 • Manage Checkpoint
 • Move VM
 • Remove VM
 • Repair VM
 • Resume VM
 • Shut Down VM
 • Start VM
 • Stop VM
 • Pause VM
 • Update Disk
 • Update Network Adapter
 • Update VM

Opalis

Obrázek 2 – Architektura Opalis

Pokud by Vám integrační balíčky dostupné v rámci instalace Opalis nestačily, můžete si stáhnout ze stránek projektu Opalis.Codeplex.com další nebo si vytvořit vlastní pomocí Quick Integration Kitu (QIK).

Pracovní prostředí Opalis

Práce s Opalisem je velmi intuitivní. Prostředí pro správu je vytvořeno v MMC konzoly a velmi se podobá dalším produktům rodiny System Center. V levém sloupci vidíme seznam workflow, v hlavním okně vytváříme a měníme nastavení workflow a v pravém sloupci vybíráme workflow objekty z integračních balíčků a základního seznamu.

Opalis 3

Obrázek 3 – Opalis Integration Server

Jednoduchým přetažením objektu do hlavního okna a následnou konfigurací parametrů objektu můžeme vytvořit i velmi složité procesy, které můžeme automatizovat a následně spouštět v pravidelných intervalech nebo na základě další akce. Na začátku článku jsem zmínil možný scénář automatizace migrace fyzického serveru do virtuálního prostředí. Na následujícím obrázku můžeme vidět workflow automatického procesu, který může provádět tuto činnost.

Opalis4

Obrázek 4 – Opalis workflow

Opalis vs. Cloud

V dnešní době je slovo „CLOUD“ velmi hojně využíváno. V pojetí společnosti Microsoft zde máme „Hyper-V Private Cloud“ a „Hyper-V Public Cloud“. V rámci private cloud mohou být služby doručovány v modelu Infrastructure as a Ser­vice (IaaS) nebo Platform as a Service (PaaS). Oba běží na platformě Windows Server 2008 R2 s Hyper-V, pro ověřování využívají služby Active Directory, pro správu jsou využívány produkty rodiny System Center a pro vlastní poskytování zdrojů slouží System Center Virtual Machine Manager s rozšířením Self-Service Portal 2.0. V čem je tedy hlavní rozdíl? Private cloud je implementace služeb cloudu na interních zdrojích, patřících konkrétní společnosti.

V rámci současné verzi Opalisu jsou k dispozici integrační balíčky pro stávající verze nástrojů System Center a platformy Hyper-V a díky tomu je možné automatizovat procesy uvnitř Hyper-V cloudu. Na konci roku 2011 bychom se měli dočkat nejen nových verzí System Center produktů Virtual Machine Manager vNext, Configuration Manager vNext, Operations Manager vNext, Service Manager vNext, ale také nové (již plně integrované) verze produktu System Center Opalis vNext, včetně aktualizovaných integračních balíčků. Na tom by nebylo nic zvláštního, pokud by ve všech zmíněných vNext verzích nebyla plánována přímá podpora a integrace zdrojů public cloudu do vašeho interního IT nebo private cloudu.

Závěr

Opalis je, jak jsme si popsali v předchozích odstavcích, ideální kandidát na řešení pro automatizaci procesů spojených s cloudy. Díky své vynikající rozšiřitelnosti pomocí integračních balíčků jsme schopni pokrýt jednotlivé oblasti správy cloudu a propojit je v „jeden“ velký automatizovaný proces.

Zajímavé odkazy: